Jump to the main content block
:::

2020年度最佳論文-基礎DUSP2 regulates extracellular vesicle-VEGF-C secretion and pancreatic cancer early dissemination

2020最佳論文(基礎)
Chu-An Wang, I-Heng Chang, Pei-Chi Hou,  Yu-Jing Tai,  Wan-Ning Li,  Pei-Ling Hsu,  Shang-Rung Wu,  Wen-Tai Chiu,  Chien-Feng Li,  Yan-Shen Shan,  and Shaw-Jenq Tsai(蔡少正)
DUSP2 regulates extracellular vesicle-VEGF-C secretion and pancreatic cancer early dissemination
J Extracellular Vesicles

Click Num: