Jump to the main content block
:::

2021年度最佳論文-基礎Mechanisms behind photocatalytic CO2 reduction by CsPbBr3 perovskite-graphene-based nanoheterostructures

2021基礎
Chen, Yu-Hung(陳毓宏); Ye, Jin-Kun; Chang, Yao-Jen; Liu, Tzu-Wei; Chuang, Yu-Hao; Liu, Wei-Ren; Liu, Shou-Heng; Pu, Ying-Chih
Mechanisms behind photocatalytic CO2 reduction by CsPbBr3 perovskite-graphene-based nanoheterostructures
Applied Catalysis B - Environmental"
Click Num: